GDPR

Behandling av personuppgifter
Insamling, lagring och hantering av personuppgifter hanteras i lag där Aktivitus AB (Aktivitus) som personuppgiftsansvarig måste följa gällande lagstiftning. Som kund till Aktivitus måste du delge vissa personuppgifter som Aktivitus hanterar och lagrar i syfte att Aktivitus skall kunna leverera tjänster, varor och/eller information till dig som kund. Vid visat intresse för, alternativt beställning av varor och tjänster där kunden delger personuppgifter kan Aktivitus komma att lagra, hantera, analysera dessa uppgifter med samtycke, berättigat intresse alternativt rättslig förpliktelse som grund.

Insamling av data och samtycke 
Aktivitus samlar in personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla Aktivitus önskvärda servicenivå gentemot kund, för att kunna leverera beställda varor, tjänster och information och för att ha möjlighet att kommunicera nyheter och relevant information kopplat till Aktivitus verksamhet.
Som kund till Aktivitus delger du frivilligt personuppgifter och samtycker samtidigt till att Aktivitus kommer att använda dessa i syfte att leverera beställda varor och tjänster. Du ger även samtycke till att Aktivitus lagrar och behandlar information i syfte att upprätthålla bästa möjliga servicenivå gentemot dig som personuppgiftslämnare inklusive marknadsinformation om evenemang, produkter och tjänster som Aktivitus bedömer kan vara relevant att för dig som kund att ta del av. 

Typ av data
Vid bokning och genomförande av test insamlas normalt namn, telefonnummer, e-post, födelsedatum, medicinsk information, kroppsparametrar, testvärden, därtill hörande relevant tränings-/tävlingsrelaterad information för genomförande och uppföljning av test. Tränings/tävlingsrelaterad information som är kopplad till planering, genomförande och uppföljning av träningsprogram/coachning kan även insamlas.
Vid köp av varor via web-shop samlas normalt namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsinformation, personnummer, orderinformation och trafikinformation i webbläsare. 
Övrig persondata som vi lagrar och hanterar kan vara kommunikation mellan uppgiftslämnare och Aktivitus, t ex via e-post.
Vi kan använda oss av cookies på våra webbsidor för information om användarinställning, inloggning och användande av vår webbplats. 

Ändamål och användning
Personuppgifter används enbart för ändamål som syftar att upprätthålla bästa servicenivå till våra kunder. 
Anonymiserade personuppgifter kan komma att används för statistik, uppföljning analys, inklusive forskningssyfte. 

Lagring och säkerhet 
All information lagras på datorer och servrar i kontrollerade och godkända anläggningar med strikt hänsyn till IT-säkerhet och dina rättigheter som personuppgiftslämnare. Personuppgifter lagras så länge det behövs för redovisade syften varefter de raderas eller anonymiseras. Vid genomförande av test lagrar Aktivitus därtill hörande personuppgifter i maximalt 10 år för att kunna ge bästa information och service vid uppföljande tester. Vid genomförande av köp och för personuppgifter relaterade till marknadsföring av evenemang, varor och tjänster, behandlas uppgifterna till dess att vi får besked om personen ej längre önskar ta del av information från Aktivitus. Personuppgifter kopplade till rättsliga förpliktelser sker så länge som behövs för att följa de rättsliga förpliktelserna. 

Underleverantörer och samarbetspartners
Aktivitus kan dela nödvändig information med samarbetspartners/personuppgiftebiträden för lagring, behandling eller i syfte att kunna leverera beställda tjänster. Samarbetspartners skall i sådana fall, för sådan information, ha motsvarande skyldigheter för behandling av personuppgifter som Aktivitus AB gentemot uppgiftslämnare.

Delning av data till tredje part
Personuppgifter kan komma att delas inom Aktivitus AB koncernbolag då så krävs för att kunna leverera överenskommen service till dig som kund. Aktivitus säljer eller delar inte personuppgifter till tredje part om det inte har ett direkt syfte att fullfölja vårt engagemang gentemot kund/personuppgiftslämnare. 

Rättigheter och kontakt
Personuppgiftslämnare har rätt att få veta vilken information som är registrerad, och kan invända mot registreringen enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftslämnare kan när som helst begära att all information hos Aktivitus AB som är kopplat till din person skall raderas. Du har rätt att klaga på behandling av information och data. Klagomål skickas till Datainspektionen. 
Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@aktivitus.se 

Uppdatering:
Löpande uppdateringar av Aktivitus personuppgiftspolicy görs tillgänglig via Aktivitus hemsida.