Företagsfriskvård

Aktivitus friskvårdsmetod ökar lönsamheten hos företaget genom sänkta sjukkostnader och ökad produktivitet. Dessutom finns stora individuella hälsovinster som tex. ökad kondition, bättre sömn, mindre stress, bättre balans, gladare, lever längre osv. Vi hjälper individen förflytta sig från riskgrupp till friskgrupp.

 

Genom individuella mätningar och coachning skapar vi en plan för var och en av medarbetarna som baseras på livssituation, ambition och motivation. Uppföljning och återkoppling är en viktig del i vår modell då det tar tid och energi att ändra vanor och beteende, vi finns där och peppar, berömmer och uppmuntrar. De fysiologiska mätningarna har som syfte att följa hälsoutvecklingen på individ och grupp men också att bekräfta uppfyllda mål, screena efter eventuell ohälsa och för att utvärdera friskvårdsaktiviteter eller andra bolagsförändringar som tex. en digital transformation. 

Förutom vår kompletta friskvårdsmetod kan vi också leverera föreläsningar, enstaka hälsomätningar, gruppträningar och massage på er arbetsplats. Se fliken Företagsträning. 

Vill du höra mer om fördelarna med att jobba proaktivt istället för reaktivt – kontakta oss!

Kontakta oss idag

Stockholm, Göteborg & Malmö

Vi har kliniker i Sveriges tre största städer men vår utrustning är mobil så vi erbjuder vår friskvårdsmodell och våra hälsotester i hela landet. 

Vanliga anledningar till att företag anlitar oss för friskvård:
Man vill behålla värdefull personal
Man vill stärka sitt varumärke – employer branding
Man vill rekrytera talanger och eftertraktad arbetskraft
Man ser hälsa som en del av strategiarbetet
Man vill sänka sjuktalen
Man vill att medarbetarna ska trivas bättre
Man ser ingen effekt av slentrianmässiga hälsoundersökningar vart 3:e år
Man vill att personalen ska orka med sitt jobb
Man vill öka motståndskraften och toleransen mot stress

Kontakta mig idag!

Sara Danielsson Lundqvist

Kostnader för ohälsa

Brist på kondition ger svenska företag de största ohälsokostnaderna.

Det innebär primärt: 
– Högre sjukfrånvaro
– Sämre prestation på arbetet – de anställda orkar inte vara produktiva en hel arbetsdag

Kostnader för Sveriges 100 största företag (ca 20% av den totala kostnaden för Sveriges alla företag). Dagens Industri 2014-03-29

Fysisk aktivitet sänker upplevd stress

”Stress i sig utgör ingen enskild diagnos, men stressexponering kan bidra till både psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna påverkas av regelbunden fysisk träning.”

Fysisk träning och förbättrad kondition verkar förebyggande och rehabiliterande vid stressrelaterade sjukdomar. 

– FYSS 2015, Socialstyrelsen

Bättre kondition ger ökad produktivitet och minskad risk för ohälsa.

Med ökad kondition reduceras risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, ångest och depression. Med en bättre kondition på en individuell nivå ökar välbefinnande och produktivitet. Sjukfrånvaron minskar. 

Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenat med en minskad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar med cirka 30 procent. 
– FYSS 2015, Socialstyrelsen

Aktivitus Metod

1. Tester och undersökning

Kartlägga nuvarande status och grunddata samt identifiera behov, förbättringsområden, effektivt friskvårdsarbete. Akuta fall hanteras.

– Mikrotal
– Självskattningsenkät för hälsa, kondition och välbefinnande
– Hälsotester
– Submaximalt konditionstest

– Makrotal
– Sjukdagar
– Andra mätbara ohälsokostnader

2. Friskvårdsinsatser

Aktiviteter och friskvårdinsatser anpassade efter behov.

– Aktiveringsaktiviteter i nivåer – något för alla
– Motiverande och utbildande föreläsningar
– Positivt belöningssystem
– Interna hälsoambassadörer och inspiratörer

3. Utvärdering och rapportering

Nya tester och undersökningar i uppföljande, motiverande och utvärderande syfte. Rapportering och identifiering av behov inför ny friskvårdsperiod. 

– Förändringar i Mikro- och Makrotal
– Rapportering i form av förändring i kondition, upplevd stress/välbefinnande, ohälsokostnader och produktivitet/lönsamhet

4. Ny period med friskvårdsinsatser

Justerade aktiviteter och insatser efter nya identifierade behov och förändringar.

Vad är unikt med Aktivitus?

Vetenskap, kunskap och erfarenhet

Vi grundar vårt arbete på vetenskap, kunskap och erfarenhet med individuell hänsyn och omhändertagande.

Aktivitus är expert på kondition, träning och förebyggande hälsoinsatser för alla.

Aktivitus tilltalar inte bara de som redan är aktiva. Vi lägger stort fokus på de som behöver aktiveras och motiveras. Där det lönsamma förebyggande friskvårdsarbetet ger bäst effekt.

Aktivitus friskvårdsinsatser och effekter är mätbara

Vi använder oss av mätbara nyckelvärden på mikronivå (Individuella hälsotester, konditionstester och självskattning av stress, hälsa och välbefinnande) och makronivå (sjukfrånvaro och mätbara ohälsorelaterade kostnader). Mätningarna syftar till skräddarsydda insatser och därefter utvärdera dess effekter, vilket ger resultat på förbättrad lönsamhet.

Case och referenser

500 anställda - den stora organisationen

Kickoff med informationsfilm och motiverande föreläsning
Avdramatisera och locka för att nå den stora massan
Hälsotest, självskattning och enkelt konditionstest på arbetsplatsen 
Utbildning av interna friskvårdsambassadörer
Insamling och sammanställning av makrodata

Aktiviteter anpassade för att tilltala och aktivera ALLA, från promenad och enkel funktionell träning till regelrätt och professionellt ledd löpträning
Rutin för att fånga upp personal och motivera personal som inte medverkar.
Belöningssystem. 

Nya tester och insamling av makrodata för att mäta effekt och resultat
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser

Konsultbolag, 40 anställda – det lilla företaget

Uppstartsinformation och motiverande föreläsning
Hälsotest, självskattning och konditionstest på Aktivitus testklinik, efter individuella behov. 

Regelbundna löp och cykelträningar
Coaching inför lopp och klassikertävlingar
Belöningssystem
Hälso- och träningsutbildande föreläsningar

Nya individuellt anpassade tester för utvärdering och rapportering. 
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser