Aktivitus Metod

Kartlägga nuvarande status och grunddata samt identifiera behov, förbättringsområden, effektivt friskvårdsarbete. Akuta fall hanteras.

– Mikrotal
– Självskattningsenkät för hälsa, kondition och välbefinnande
– Hälsotester
– Submaximalt konditionstest

– Makrotal
– Sjukdagar
– Andra mätbara ohälsokostnader

Aktiviteter och friskvårdinsatser anpassade efter behov.

– Aktiveringsaktiviteter i nivåer – något för alla
– Motiverande och utbildande föreläsningar
– Positivt belöningssystem
– Interna hälsoambassadörer och inspiratörer

Nya tester och undersökningar i uppföljande, motiverande och utvärderande syfte. Rapportering och identifiering av behov inför ny friskvårdsperiod.

– Förändringar i Mikro- och Makrotal
– Rapportering i form av förändring i kondition, upplevd stress/välbefinnande, ohälsokostnader och produktivitet/lönsamhet

Justerade aktiviteter och insatser efter nya identifierade behov och förändringar.

Vad är unikt med Aktivitus?

Vi grundar vårt arbete på vetenskap, kunskap och erfarenhet med individuell hänsyn och omhändertagande.

Vi utför alla typer av hälsoundersökningar, från konditiontest och blodtryck till hörselscreening och spirometri. Vi kan också genomföra läkarundersökningar med tjänstbarhetsintyg.

Aktivitus tilltalar inte bara de som redan är aktiva. Vi lägger stort fokus på de som behöver aktiveras och motiveras. Där det lönsamma förebyggande friskvårdsarbetet ger bäst effekt.

Vi använder oss av mätbara nyckelvärden på mikronivå (Individuella hälsotester, konditionstester och självskattning av stress, hälsa och välbefinnande) och makronivå (sjukfrånvaro och mätbara ohälsorelaterade kostnader). Mätningarna syftar till skräddarsydda insatser och därefter utvärdera dess effekter, vilket ger resultat på förbättrad lönsamhet.

Case och referenser

500 anställda - den stora organisationen

Kickoff med informationsfilm och motiverande föreläsning
Avdramatisera och locka för att nå den stora massan
Hälsotest, självskattning och enkelt konditionstest på arbetsplatsen
Utbildning av interna friskvårdsambassadörer
Insamling och sammanställning av makrodata

Aktiviteter anpassade för att tilltala och aktivera ALLA, från promenad och enkel funktionell träning till regelrätt och professionellt ledd löpträning
Rutin för att fånga upp personal och motivera personal som inte medverkar.
Belöningssystem.

Nya tester och insamling av makrodata för att mäta effekt och resultat
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser

Konsultbolag, 40 anställda – det lilla företaget

Uppstartsinformation och motiverande föreläsning
Hälsotest, självskattning och konditionstest på Aktivitus testklinik, efter individuella behov.

Regelbundna löp och cykelträningar
Coaching inför lopp och klassikertävlingar
Belöningssystem
Hälso- och träningsutbildande föreläsningar

Nya individuellt anpassade tester för utvärdering och rapportering.
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser

Kostnader för ohälsa

Det sker en kraftig ökning av psykisk ohälsa i Sverige, och det kostar samhället 200 miljarder, eller 5% av BNP varje år. Det är en siffra som fortfarande ökar.

Försäkringsbolaget Skandia uppskattade att den psykiska ohälsan kostade det svenska samhället 142 miljarder 2010, och att denna kostnad kommer uppgå till cirka 345 miljarder år 2030.

För den enskilde arbetsgivaren kostar en sjukdag 10% av en medarbetares månadslön. Med Aktivitus proaktiva friskvårdsmodell sätter vi mål kopplat till minskat antal sjukdagar på bolaget och vi kan därmed direkt påvisa att uppnådda resultat genererar bolaget en vinst. Har ni råd att låta bli?!

Källa: Strålskyddsstiftelsen, 2019-01-19

Fysisk aktivitet sänker upplevd stress

”Stress i sig utgör ingen enskild diagnos, men stressexponering kan bidra till både psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna påverkas av regelbunden fysisk träning.”

Fysisk träning och förbättrad kondition verkar förebyggande och rehabiliterande vid stressrelaterade sjukdomar.

Källa: FYSS 2015, Socialstyrelsen

Bättre kondition ger ökad produktivitet och minskad risk för ohälsa

En studie gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, baseras på hälsodata från 350 000 svenskar i åldern 18–74 år. De har genomgått en hälsoprofilbedömning, som bland annat innehåller ett konditionstest på cykel.

Under tidsperioden 1995 till 2017 har konditionen i studiegruppen minskat med 10,8 procent. Andelen med en hälsofarligt låg kondition har ökat från 27% till 46%.

Källa: Vårdfokus, 2018-11-21