FÄRRE SJUKHUSINLÄGGNINGAR MED ÖKAD KONDITION

Personer som bibehåller eller ökar sin kondition har minskad risk för framtida sjukhusinläggningar. Framför allt om de tidigare legat på sjukhus. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

En forskningsstudie från Göteborgs universitet har identifierat att personer som bibehåller eller förbättrar sin kondition har en minskad risk för framtida sjukhusinläggningar, särskilt om de har haft tidigare sjukhusvistelser. Studien omfattade 91 140 individer och fann att regelbunden fysisk aktivitet, i samband med konditionsutveckling, är kopplad till positiva hälsoeffekter, inklusive en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Forskningen, publicerad i European Journal of Preventive Cardiology, använde två upprepade hälsoprofilbedömningar inom företagshälsovården, inklusive konditionstester på cykel, mätning av vikt, längd och blodtryck, samt frågor om levnadsvanor och hälsoupplevelser. Studien jämförde förändringar i kondition mellan de två bedömningarna med data om efterföljande sjukhusinläggningar från nationella register, både generellt och för hjärt-kärlsjukdom, över en period av i genomsnitt sju år.

Påtagliga kopplingar till konditionen

Resultaten visar att personer med bibehållen kondition hade 7 procent färre sjukhusinläggningar oavsett orsak under uppföljningstiden, medan de med förbättrad kondition hade 11 procent färre, jämfört med dem vars kondition försämrades. För de som tidigare varit inlagda på sjukhus var skillnaderna ännu större, med upp till 14 procent färre sjukhusinläggningar vid bibehållen eller ökad kondition jämfört med vid försämrad kondition.

För sjukhusinläggningar på grund av specifikt hjärt-kärlsjukdom kopplades bibehållen kondition till 9 procent färre inläggningar och ökad kondition till 13 procent färre, jämfört med vid försämrad kondition. Hos dem som tidigare varit inlagda på sjukhus och bibehållit eller ökat sin kondition var sjukhusinläggningarna för hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden motsvarande 20 procent färre.

Resultat med tydlig bäring på vården

Resultaten, som är justerade för förändringar i kost, rökning och upplevd stressnivå, betonar vikten av förbättrad kondition som en central målsättning inom förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Studien utfördes av forskare från Sahlgrenska akademin och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, Centrum för livsstilsintervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, och HPI Health Profile Institute, med Frida Griffin som förstaförfattare.

Medförfattare inkluderar Sofia Paulsson, Elin Ekblom Bak och Mats Börjesson, och resultaten anses ha direkta implikationer för vården och samhällskostnader genom att minska sjukhusinläggningar och därmed den förväntade belastningen på sjukvården.

Läs mer NYHETER om friskvård och hälsa.

KONTAKTA SARA LUNDQVIST, VD AKTIVITUS SÅ HÄR FUNGERAR LÖNSAM FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

 

X